វគ្គគម្រោងស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ឯកឧត្ដម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយភាគីតំណាងវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៃប្រទេសសិង្ហបូរី ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង វគ្គគម្រោងស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោមកិច្ចសហប្រត្តិបត្ដិការរវាងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃប្រទេសសិង្ហបូរី ។