បាឋកថា ស្ដីពី «កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា» បង្ហាញដោយ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
បាឋកថា ស្ដីពី «កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា» បង្ហាញដោយ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ជូនដល់កម្មសិក្សាការីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រីមធ្យម សិស្សមន្ត្រីក្រមការជំនាន់ទី៧ និងសិក្ខាកាមឆ្នាំ២០១៧ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-កូរ៉េ (CKCC)