សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី វិស័យសាធារណៈក្នុងយុគសម័យឌីជីថល (National Conference on Public Sector in the Digital Era) <<ផ្តួចផ្តើមនវានុវត្តន៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈ>> នវានុវត្តន៍ ចាប់ផ្តើមពីយើងក្នុងពេលនេះ ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩