បាឋកថា ក្រោមប្រធានបទ «ការវិវឌ្ឍន៍នៃច្បាប់ ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្ដម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទូលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានរៀបចំ បាឋកថា ក្រោមប្រធានបទ «ការវិវឌ្ឍន៍នៃច្បាប់ ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្ដម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទូលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជូនដល់កម្មសិក្សាការីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ កម្មសិក្សាការីមន្ត្រីមធ្យម និងសិស្សមន្រ្តីក្រមការ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ។