បាឋកថា ស្ដីពី «ការអប់រំផ្លូវចិត្តក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនា» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឧកញ៉ា មហាឧបាសិកា ធម្មបណ្ឌិត ញឹក ប៊ុនថា ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
នៅថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសហសាល​ នៃ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បានរៀបចំបាឋកថា លើប្រធានបទស្ដីពី «ការអប់រំផ្លូវចិត្តក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនា» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឧកញ៉ា មហាឧបាសិកា ធម្មបណ្ឌិត ញឹក ប៊ុនថា ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ជូនដល់កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ២០១៧ សិស្សមន្ត្រីក្រមការជំនាន់ទី៧ និងសិក្ខាកាមនៃក្រសួងបរិស្ថាន ។