ឯកសារ | ដំណឹង
        ពាក្យពាក់ព័ន្ធ:

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សន្និសីទ
សេចក្តីជូនដំណឹង
ព័ត៌មានសង្គម
ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានទេសចរណ៍
ព័ត៌មានសេវា


សេចក្តីជូនដំណឹង
លរ  បរិយាយ
1 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 3MB(PDF)
2 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 1MB(PDF)
3 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 12MB(PDF)
4 សេចក្តីណែនាំដល់បេក្ខជនក្នុងពេលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលរៀនជាសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ size: 180KB(JPG)
5 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ការប្រឡងលើវិញ្ញាសារសរសេរលើកទី១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ.... ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ size: 181KB(JPG)
6 ញត្តិគាំទ្ររបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល គាំទ្រចំពោះសាលដីកាចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ របស់តុលាការកំពូល... ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ size: 152KB(JPG)
7 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ចាប់ផ្តើមទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ត្រៀមចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ... ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ size: 51KB(JPG)
8 សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការដាក់ពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ លើកទី១០ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ size: 114KB(JPG)
9 សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៅ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 444KB (PDF)
10 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបដល់៖ កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់-មធ្យម ឆ្នាំ២០១៦, ២០១៧ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 178KB(JPG)