ឯកសារ | ដំណឹង
        ពាក្យពាក់ព័ន្ធ:

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សន្និសីទ
សេចក្តីជូនដំណឹង
ព័ត៌មានសង្គម
ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានទេសចរណ៍
ព័ត៌មានសេវា


សេចក្តីជូនដំណឹង
លរ  បរិយាយ
1 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ចាប់ផ្តើមទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ត្រៀមចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ... ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ size: 51KB(JPG)
2 សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការដាក់ពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ លើកទី១០ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ size: 114KB(JPG)
3 សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៅ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 444KB (PDF)
4 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបដល់៖ កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់-មធ្យម ឆ្នាំ២០១៦, ២០១៧ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 178KB(JPG)
5 ពិធីបិទវគ្គប្រគល់វិញ្ញបនបត្រ និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 148KB(PDF)