កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលដំបូង
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីក្រមការ
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ត
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
-វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ
-វគ្គមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ក្រសួងបរិស្ថាន
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ មន្រ្តីថ្នាក់ដឹកនាំ
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់មន្ត្រីថ្មី
-ផែនការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង
សរុប
ម៉ោង
ទ្រឹស្តី
ពិភាក្សា/ទស្សនកិច្ចសិក្សា/ ការអនុវត្ត

ម៉ូឌុល១៖ ការសិក្សារួមលើមុខវិជ្ជាអាទិភាព

៧៩០

៥៧០

២២០

ក្រមសីលធម៌មន្រ្តីសាធារណៈនិងទស្សនៈនៃការរស់នៅ ប្រកបដោយគុណធម៌

៣០

១៥

១៥

ព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល

៤៥

៣០

១៥

ខេមរវិទ្យា(ជាតិពិន្ទុវិជ្ជា + វប្បធម៌ + អរិយធម៌)

៤៥

៣០

១៥

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និងការងារ

៣០

១៥

១៥

ពិធីការ(ពិធីការ + បដិសណ្ឋារកិច្ច)

៣០

១៥

១៥

ការងារគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលថ្នាក់

៧០

 

 

ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ(ការនិយាយ + ការផ្សព្វផ្សាយ)

១៥

១៥

 

អាស៊ាន(ប្រវត្តិ + គោលបំណង + ការអភិវឌ្ឍ)

៣០

៣០

 

ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិ

១៥

១៥

 

១០

ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតគតិយុត្ត

៣០

១៥

១៥

១១

ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជា

៣០

៣០

 

១២

ស្ថាប័ននយោបាយកម្ពុជា

៣០

៣០

 

១៣

ការដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋបាល

១៥

១៥

 

១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

១៥

១៥

 

១៥

សេវាសាធារណៈកម្ពុជា(ទ្រឹស្តី និងករណីសិក្សា)

៣០

១៥

១៥

១៦

សេដ្ឋកិច្ច(ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច)

៤៥

៤៥

 

១៧

ទីផ្សារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

៣០

៣០

 

១៨

ការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ

៣០

១៥

១៥

១៩

កំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
-កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ(១០ម៉ោង)
-កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(១០ម៉ោង)                
-កំណែទម្រង់វិមជ្ឍការនិងវិសហមជ្ឍការ(១០ម៉ោង)

៣០

៣០

 

២០

ប្រព័ន្ធថវិកាកម្ពុជា

៣០

៣០

 

២១

សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច

១៥

១៥

 

២២

គណនេយ្យសាធារណៈ

៣០

១៥

១៥

២៣

ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជា

៣០

៣០

 

២៤

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ

៣០

៣០

 

២៥

ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

៤៥

១៥

៣០

២៦

លទ្ធកម្មសាធារណៈ

១៥

១៥

 

២៧

គោលនយោបាយសាធារណៈ(ការរៀបចំ និងការអនុវត្ត)

៣០

១៥

១៥

ម៉ូឌុល២៖ ការសិក្សាតាមជំនាញ

រដ្ឋបាលទូទៅ

២១០ ម៉ោង

សេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ

២១០ ម៉ោង

ការទូត

២១០ ម៉ោង