កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលដំបូង
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីក្រមការ
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ត
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
-វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ
-វគ្គមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ក្រសួងបរិស្ថាន
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ មន្រ្តីថ្នាក់ដឹកនាំ
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់មន្ត្រីថ្មី
-ផែនការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់

ល.រ

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ម៉ោងសរុប

ម៉ោង ទ្រឹស្តី

ម៉ោង ​ពិភាក្សា

ម៉ូឌុល១៖ មុខវិជ្ជាអាទិភាព

៥៥២

៣៤៨

២០៤

ក) ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទូទៅ

ពិធីការ (របៀប + បដិសណ្ឋារកិច្ច)

២១

១២

ភាសាបរទេស

៤២

៤២

 

ព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល

៤៨

២៧

២១

ខេមរវិទ្យា (ជាតិពិន្ទុវិជ្ជា + វប្បធម៌ + អរិយធម៌)

៣០

២៤

ក្រមសីលធម៌មន្រ្តីសាធារណៈ និងវិន័យ

៤៨

 

៤៨

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងអាស៊ាន

២១

២១

 

ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ (ការនិយាយ + ការផ្សព្វផ្សាយ)

២១

១៥

សម្របសម្រួលការងារគរុកោសល្យគ្រូ និងកម្មសិក្សាការី

៤៨

 

៤៨

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និងការងារ

៣០

១៥

១៥

ខ) រដ្ឋបាល សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

១០

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ (+ ប្រវត្តិរដ្ឋបាលខ្មែរ)

៣០

៣០

 

១១

ការដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋបាល (ក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ)

៣០

២១

១២

កំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
-កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ          ​​​​​​​(១០ម៉ោង)
-កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ          (១០ម៉ោង)
-កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ (១០ម៉ោង)

៣០

៣០

 

១៣

ការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ

៣០

២១

១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

៣០

១៨

១២

១៥

ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតគតិយុត្ត

៤៥

៤៥

 

១៦

ការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងគម្រោង

៣០

២១

១៧

ថវិកា (ថវិការដ្ឋ+ ថវិកាកម្មវិធី)

៣០

២៤

១៨

សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច

១៨

១៨

 

១៩

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ

៣០

១៨

១២

គ) ច្បាប់ និងនយោបាយ

២០

សញ្ញាណទូទៅនៃនីតិខ្មែរ

២១

២១

 

២១

នីតិមុខងារសាធារណៈ

២១

១៥

២២

វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ (ទស្សនវិជ្ជានយោបាយ+គំនិតនយោបាយ)

២១

២១

 

២៣

គោលនយោបាយសាធារណៈ (ការរៀបចំ និងការអនុវត្ត)

៣០

១៥

១៥

ម៉ូឌុល២៖ កម្មសិក្សា និងរបាយការណ៍ (១ខែកន្លះ)

១៧៥

 

១៧៥

២៤

សាស្ត្រាចារ្យណែនាំកម្មសិក្សានិងការសរសេររបាយការណ៍

៧៥

 

 

២៥

សាស្ត្រាចារ្យវាយតម្លៃ និងការពាររបាយការណ៍

១០០

 

 

ម៉ូឌុល៣.ក៖ ជំនាញគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទូទៅ

១៧៤

១៤៧

២៧

២៦

​ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងផ្នែកសាធារណៈ

២១

២១

 

ម៉ូឌុល៣.ខ៖ ជំនាញរដ្ឋបាលដែនដី

២២៨

១៧៤

៥៤

២៧

ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (វិមជ្ឈការ និង​វិសហ​មជ្ឈ​ការ)

៣០

១៨

១២

២៨

ការរៀបចំដែនដី និងការអភិវឌ្ឍ
-ការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ​(១៥ម៉ោង)
-នគរូបនីយកម្មរាជធានី ខេត្ត ក្រុង និងទីប្រជុំជន   (១៥ម៉ោង)
-ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋាន           (១៥ម៉ោង)

៤៥

៣០

១៥

ម៉ូឌុល៤៖ កម្មសិក្សា និងរបាយការណ៍

១៧៥

 

១៧៥

សាស្ត្រាចារ្យណែនាំកម្មសិក្សានិងការសរសេររបាយការណ៍

៧៥