កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលដំបូង
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីក្រមការ
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ត
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ
-វគ្គមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ក្រសួងបរិស្ថាន
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ មន្រ្តីថ្នាក់ដឹកនាំ
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់មន្ត្រីថ្មី
-ផែនការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលវគ្គថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ

ល.រ​

មុខវិជ្ជា​

ចំនួន​ម៉ោង​

១.

កម្មវិធីកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖                                              

  • កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធាណៈ
  • កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
  • កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ

១៨ម៉ោង

២.

ប្រព័ន្ធនយោបាយនិងរដ្ឋបាលកម្ពុជា

១៨ម៉ោង

៣.

ការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ (គន្លឹះគ្រប់គ្រង + គំរូដឹកនាំ)

១៨ម៉ោង

៤.

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

១៥ម៉ោង

៥.

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ

១៥ម៉ោង

៦.

ទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្នុងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន

១០ម៉ោង

៧.

ការលើកកម្ពស់សមភាពយែនឌ័រក្នុងវិស័យសាធារណៈ

៦ម៉ោង

សរុប

១០០ម៉ោង