កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលដំបូង
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីក្រមការ
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ត
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
-វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ
វគ្គមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ក្រសួងបរិស្ថាន
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ មន្រ្តីថ្នាក់ដឹកនាំ
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់មន្ត្រីថ្មី
-ផែនការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលវគ្គមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ក្រសួងបរិស្ថាន

ល.រ

មុខវិជ្ជា​

ចំនួន​ម៉ោង​

១.

កម្មវិធីកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖                                             

  • កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធាណៈ
  • កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
  • កំណែទម្រង់វិមជ្ឍការនិងវិសហមជ្ឍការ

 

២៧ម៉ោង

២.

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ

២៧ម៉ោង

៣.

ការគ្រប់គ្រងថវិកា

២៧ម៉ោង

៤.

ភាព​ជាអ្នកដឹកនាំ​

៣០ម៉ោង

៥.

ការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រង​គម្រោង​បរិស្ថាន​

៣០ម៉ោង

៦.

ការគ្រប់គ្រង​អង្គភាពសាធារណៈ

២១ម៉ោង

៧.

ព័ត៌មាន​វិទ្យា​សម្រាប់​កិច្ចការ​រដ្ឋបាល​

២៧ម៉ោង

៨​.

ទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​

១៥ម៉ោង​

៩​.

សេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាន​

២១ម៉ោង​

១០.

សវនកម្ម​ និង​អធិការកិច្ច​

១៥ម៉ោង​

សរុប

២៤០ម៉ោង