កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលដំបូង
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីក្រមការ
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ត
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
-វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ
-វគ្គមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ក្រសួងបរិស្ថាន
ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ មន្រ្តីថ្នាក់ដឹកនាំ
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់មន្ត្រីថ្មី
-ផែនការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ មន្រ្តីថ្នាក់ដឹកនាំ

     ស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានកំពុងអនុវត្តន៍វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំជាស្រ្តីមានឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការ- អនុរដ្ឋលេខាធិការ តាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងមានផែនការបន្តការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីជាច្រើនថែមទៀត ដែលក្នុងនោះមានការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់អភិបាលរងខេត្ត អភិបាលស្រុក-រងស្រុក ថ្នាក់អគ្គនាយកនិងប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន ថ្នាក់ប្រធានមន្ទីរទូទាំងរាជធានី ខេត្ត-ក្រុង។ ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលក៏បានគិតគូរផងដែរក្នុងការបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីជាស្រ្តីថ្នាក់កណ្តាលដែលមកពីបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។