កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលដំបូង
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីក្រមការ
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ត
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់
-កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម
-កាលវិភាគ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល
ការបណ្តុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
-វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ
-វគ្គមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ក្រសួងបរិស្ថាន
-ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ មន្រ្តីថ្នាក់ដឹកនាំ
ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់មន្ត្រីថ្មី
-ផែនការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ
-ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីសម្រាប់មន្ត្រីថ្មី

     ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានយល់ឃើញថា ការកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់មន្ត្រីថ្មីនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលទើបប្រឡងជាប់ គឺជាតម្រូវចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជម្រុញប្រសិទ្ធិផល និងប្រសិទ្ធិភាពការងារ។ ហេតុដូចនេះ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលមានគោលបំណងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីថ្មីទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវ ចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់បម្រើការជូនរាជរដ្ឋាភិបាល។